JANUARY 20 , 2024 : Donation at Kanchanaburi

ไทยเบนกันมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้แก่คนในสังคม ไทยเบนกันจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอาหาร ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสทางการศึกษาเป็นการให้ที่ยั่งยืนที่สุด

Copyright © 2019 ThaiBenkan Co., Ltd. All rights reserved.

Website By Kengweb.com