JANUARY , 2024 : NEW EV FOLKLIFT

บริษัทไทยเบนกันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาตลอด 37 ปี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้บริษัทไทยเบนกันได้เปลี่ยนรถ forklift จากเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมด มาเป็น อิเล็กทรอนิก forklift เพื่อลดการปลดปล่อย carbon dioxide สู่บรรยากาศหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกของเรามีอากาศที่สะอาด ลดการเกิดภาวะโลกร้อน และเป็นโลกน่าอยู่ขึ้น

Copyright © 2019 ThaiBenkan Co., Ltd. All rights reserved.

Website By Kengweb.com